กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

พนักงานเจ้าหน้าที่

หลักเกณฑ์และวิธีการ